Obchodní podmínky

Všechny produkty na webu: musclebeast.cz se prodávají POUZE pro laboratorní a výzkumné účely. Nejsou určeny k přímé spotřebě.Výrobce se distancuje od odpovědnosti za následky způsobené nesprávným dávkováním, užíváním při jakémkoli zhoršeném zdravotním stavu, v kombinaci s alkoholem, drogami nebo omamnými látkami. Pouze starší 18 let

Produkty prodávané na webu: musclebeast.cz jsou určeny výhradně pro laboratorní a výzkumné účely. Nejsou určeny k přímé konzumaci. Výrobce se distancuje od odpovědnosti za následky způsobené nesprávným dávkováním, použitím v jakémkoliv oslabeném stavu zdraví, v kombinaci s alkoholem, drogami nebo narkotickými látkami.

OBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi PIN – Star, s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město (Praha 1), IČO 05448972, Spisová značka: C 263802/MSPH Městský soud v Praze, Česká republika, (dále jen „prodávající“) a každá osoba, která je kupujícím zboží nabízeného prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.musclebeast.cz, které vznikají při koupi uvedeného zboží.

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle § 588 a násl. ve spojení s § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Kupní smlouvou, tedy potvrzením objednávky, kupující souhlasí s VOP a zavazuje se jimi řídit. Odchylky od těchto VOP jsou možné pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od VOP, mají ustanovení takové kupní smlouvy přednost před VOP.

DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ

“Kupující” je fyzická nebo právnická osoba, která si objednala a zaplatila za zboží prostřednictvím internetového obchodu www.musclebeast.cz (dále jen “kupující”).

„Příjemce“ je fyzická nebo právnická osoba, které má být doručeno objednané zboží (dále jen „příjemce“).

“Zboží” jsou produkty objednané prostřednictvím internetového obchodu www.musclebeast.cz (dále jen “zboží”).

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je povinen:

  • dodat zboží příjemci v ujednaném množství a kvalitě,
  • umožnit příjemci nabýt vlastnická práva ke zboží.

Prodávající má právo na řádné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen:

  • zaplatit prodávajícímu kupní cenu při objednání zboží,
  • nepoškozovat dobré jméno a pověst prodávajícího,
  • v objednávce uvést úplně a přesně všechny požadované údaje.

Kupující má právo na dodání zboží příjemci uvedenému v objednávce v množství, kvalitě, termínu a místě určeném kupujícím.

OBJEDNÁVKA – UZAVŘENÍ SMLOUVY

Kupující má možnost vybrat si zboží v internetovém obchodě www.musclebeast.cz k doručení příjemci.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb., v platném znění považován za smlouvu uzavřenou na dálku, vzniká potvrzením prodávajícím (e-mailem) kupujícímu. Prodávající je povinen potvrdit vznik smluvního vztahu kupujícímu nejpozději do 24 hodin od obdržení objednávky. Veškeré další informace týkající se objednávky budou kupujícímu zaslány na zadanou emailovou adresu.

Kupující je povinen pravdivě a přesně vyplnit všechny údaje v objednávce, v opačném případě odpovídá za nedoručení zboží nebo případnou škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nesprávně a neúplně poskytnutých údajů.

Kupující obdrží potvrzovací email o provedené objednávce.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Objednávku lze bezplatně zrušit až do jejího potvrzení zasláním emailu prodávajícímu (info@musclebeast.cz).

Prodávající má právo zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy v případě, že z důvodu nedostupnosti zboží ani přes veškerou vynaloženou snahu není schopen dodat kupujícímu zboží v požadovaném termínu nebo za cenu uvedenou v internetovém obchodě. obchod www.musclebeast.cz.

V případě již uhrazené kupní ceny nebo její části budou finanční prostředky vráceny kupujícímu na jeho uvedený účet do 14 dnů od platného zrušení objednávky.

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty toto právo zaniká (v souladu s § 12 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (zákon č. 122/2013 Sb.). Spotřebitel má právo v této lhůtě po převzetí zboží zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném k zjištění povahy, vlastností, a fungování zboží. Za případné snížení hodnoty zboží odpovídá spotřebitel. Vyzkoušení neznamená začít zboží používat a po pár dnech ho vrátit prodejci.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, smluvní strany si vrátí nebo nahradí všechna vzájemně přijatá plnění. Při vrácení zboží se sníženou hodnotou v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné zjistit

jejich povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotřebiteli vrácena pouze poměrná část kupní ceny odpovídající hodnotě vráceného zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je nutné vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy zaslat e-mailem na adresu info@musclebeast.cz nebo poštou.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, musí zboží na vlastní náklady doručit bezpečným způsobem (Balíkem, kurýrem, osobně…) na adresu, která mu bude sdělena písemně nebo elektronicky do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Důrazně doporučujeme zboží pojistit.

Zboží musí být zasláno zpět spolu se všemi doklady souvisejícími s předmětným zbožím, které kupující obdržel při jeho koupi, dodání a převzetí.

V případě porušení obalu u výživových doplňků není možné zboží z hygienických důvodů vrátit.

DODACÍ PODMÍNKY

Kupující má následující možnosti doručení:

  • kurýrní společnost

Skladové zboží je zpravidla expedováno do 48 hodin od přijetí objednávky.

Pokud zboží uvedené v objednávce není skladem, bude kupující informován.

Kupující je povinen převzít zboží od přepravce. Doporučujeme zkontrolovat neporušenost balíku, počet balíků a v případě nesrovnalostí ihned kontaktovat prodejce.

Faktura, daňový doklad bude vložen do balíku.

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží. Ceny uvedené v e-shopu se mohou lišit a kupující nemá právo následně požadovat jinou než předem sjednanou cenu.

Veškeré ceny za zboží a veškeré poplatky v e-shopu jsou uváděny včetně DPH.

Kupující je povinen zaplatit cenu za zboží. Objednávka zboží a jeho následný nákup probíhá prostřednictvím e-shopu v krocích, způsobech a pořadí tam uvedených.

Kupující může zaplatit za objednané zboží jedním z následujících způsobů, a to prostřednictvím:

  • Platba v hotovosti – na dobírku – zpoplatněno 3€

Výše poštovného dle hodnoty objednávky je následující:

  • Nákup do 150 € – poštovné 3,00 €
  • Při nákupu nad 150 € bez poštovného

ZÁRUKA

Provozovatel poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců, pokud není u konkrétního produktu uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Kupující je povinen se před prvním použitím zboží seznámit s návodem a záručními podmínkami.

Kupující má právo uplatnit u Provozovatele záruku pouze v případě, že zboží vykazuje vady zaviněné výrobcem, není po záruční době, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u provozovatele. V ostatních případech nebude moci prodávající poškozené zboží opravit v rámci záruky, a pokud kupující po upozornění na tuto skutečnost požádá o jeho opravu, bude povinen uhradit provozovateli náklady spojené s provedením služby. zásahy a opravy takového zboží. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží kupujícím, používání zboží v nevyhovujících, t.j. nevhodných podmínkách, neodborné zacházení, zanedbání péče o zboží, neodbornou montáž, nesprávnou manipulaci a používání zboží, nesprávné zacházení. zboží, neodborná montáž. Veškeré právně reklamované opravy jsou v záruční době bezplatné. Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká také v případě neodborného zásahu do výrobku v záruční době jinou než oprávněnou osobou. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nevracet peníze za takové zboží a právo nevyměnit jej za jiný produkt.

Záruka se rovněž nevztahuje na škody způsobené živelnou událostí, živelnou pohromou, násilným poškozením, povětrnostními vlivy nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

V případě nutnosti opravy nebo výměny zboží je kupující povinen zaslat zboží výhradně prostřednictvím Packeta, případně kurýrem na adresu, která mu bude sdělena písemně nebo elektronicky. Zboží musí být dobře zabalené, se všemi náležitostmi, aby nedošlo k případnému poškození.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za zpracování osobních údajů odpovídá provozovatel internetového obchodu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR)

Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete na tomto odkazu.

SOUBORY COOKIES

Tyto webové stránky používají soubory cookie k zapamatování uživatelských nastavení, k lepšímu přizpůsobení reklam zájmům návštěvníků a k nezbytné funkčnosti webových stránek.

Více informací o cookies naleznete na tomto odkazu.

ODPOVĚDNOST

Podmínkou platnosti kupní smlouvy je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři.

Prodávající nenese odpovědnost za nedoručení zásilky ani za její zpoždění v případě, že nedoručení bylo způsobeno nedostatky na straně kupujícího, např. kupujícím nesprávně uvedená adresa pro doručení zboží, nesprávně uvedená telefonický kontakt na kupujícího, nebo chybně uvedl jakékoli jiné údaje, které se ukázaly jako nepravdivé a v důsledku čehož nemohlo dojít k řádnému dodání zboží.

Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží, pokud bylo zboží odmítnuto převzít osobou, které mělo být dodáno dle údajů v objednávce kupujícího.

Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží, pokud osoba, které mělo být zboží doručeno, nebyla dostupná.

Uzavřením kupní smlouvy kupující prohlašuje, že splňuje podmínku věku 18 let.

V případě, že objednané zboží nebude moci prodávající dodat z důvodů na straně prodávajícího, bude kupujícím zaplacená kupní cena vrácena na bankovní účet kupujícího.

Prodávající nenese odpovědnost za pozdní dodání, poškození zboží zaviněné kurýrní službou.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Na základě novelizovaného zákona č. 102/2014 a zákona č. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů má spotřebitel právo na alternativní (mimosoudní) způsob řešení sporů.

Návrh lze podat způsobem stanoveným dle §12 zákona 391/2015 Sb. Pro podání návrhu lze využít formulář, jehož vzor je rovněž k dispozici na webových stránkách příslušného ministerstva a každého subjektu alternativního řešení sporů.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotřebitel má právo volby, na který z těchto subjektů alternativního řešení sporů se obrátí.

Adresa pro podávání žádostí v elektronické podobě Slovenské obchodní inspekci je ars@soi.sk

Subjekt alternativního řešení sporů může návrh spotřebitele odmítnout např.: – pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur; – je-li vzhledem ke všem okolnostem zřejmé, že alternativní řešení sporů by bylo možné pouze s vynaložením nepřiměřeného úsilí, a podobně.

Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Stížnost zde může podat spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Náklady spojené s alternativním řešením sporů nese každá ze sporných stran samostatně bez možnosti jejich náhrady.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Prodávající si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit a povinnost písemného oznámení změny těchto Všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním na webové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.musclebeast.cz.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu vyplněním objednávky a potvrzeným souhlasem.

Kupující prohlašuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a sítě internet jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.12.2023.

Nákupní košík
Přejít nahoru