Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Článek  I.

Základní ustanovení

 1. Provozovatelé osobních údajů podle § 5 písm. o) zák.č. 18/2018 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je musclebeast.cz (dále jen „provozovatel “).
 2. Kontaktní údaje provozovatele jsou email: info@musclebeast.cz
 3. Osobní údaje znamenají všechny informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo podle jednoho nebo více specifických prvků fyzického, fyziologického, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

Článek II

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje potřebné k plnění smlouvy.

Článek III.

Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Právním důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 ods. 1 písm. b) zákona
 • oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. f) zákona
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 ods. 1 písm. a) zákona v případě, že nebylo objednané zboží nebo služba.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu nebo ji provést provozovatelem,
 • zasílání obchodních sdělení a provádění jiných marketingových aktivit.

Článek IV.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Provozovatel uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem ak uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

Článek V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • účast na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • poskytování služeb provozování e-shopu a dalších služeb v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zabezpečení marketingových služeb.

Článek VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v zákoně máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 zákona,
 • právo na opravu osobních údajů podle § 22 zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 zákona,
 • právo na vymazání osobních údajů podle § 23 zákona,
 • právo namítat proti zpracování podle § 27 zákona,
 • právo na přenosnost údajů podle § 26 zákona,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Také máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Článek VII

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
 2. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup jen jím pověřené osoby.

Článek VIII

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím online formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste obeznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi obchodních podmínek zveřejní na své internetové stránce a zároveň Vám zašle novou verzi těchto obchodních podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytli.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5.9.2018.

Nákupní košík
Přejít nahoru